“Business as usual is no longer an option”

De 17 Sustainable Development Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s), werden in 2015 goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Een moment waarop de wereld voor enorme uitdagingen staat. De doelstellingen weerspiegelen de wereld waar de VN naartoe wil evolueren tegen 2030: “Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development”. Wat lokaal gebeurt, heeft globale gevolgen!

Ben je meer een kijker dan een lezer, bekijk dan eerst volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WFkOdjAHTx0&t=2s

De 17 doelstellingen, die onderverdeeld zijn in 169 targets, streven naar het uitbannen van armoede en het aanpakken van de groeiende ongelijkheid. Waar de acht ‘oude’ Millenniumdoelstellingen zich op het Zuiden richtten, zijn de DOD’s universeel en dus geldig voor alle landen. Ze willen dat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen als water, onderwijs, gezondheidszorg en energie. Ze willen ook de impact van het economisch systeem op het leefmilieu terugdringen en ecosystemen veilig stellen.

DOD's - 1. Geen Armoede - 2. Geen honger - 3. Goede gezondheid en welzijn
DOD's - 4. Kwaliteitsonderwijs - 5. Gendergelijkheid - 6. Schoon water en sanitair
DOD's - 7. Betaalbare en duurzame energie - 8. Eerlijk werk en economische groei - 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
DOD's - 10. Ongelijkheid verminderen - 11. Duurzame steden en gemeenschappen - 12. Verantwoorde consumptie en productie
DOD's - 13. Klimaatactie - 14. Leven in het water - 15. Leven op het land
DOD's - 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten - 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
ecowijzer-pijl

Erken en hérken jouw eigen impact

De DOD’s richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. België moet de DOD’s binnen 15 jaar behalen en ontwikkelingslanden ondersteunen om dat te doen.

Maar ook jij, als individu, moet beseffen dat het niet behalen van deze doelstellingen enorme gevolgen zal hebben op je eigen leefomgeving de komende jaren; die van je kinderen en kleinkinderen. Het klinkt misschien als campagnetaal, maar het blijft de belangrijkste boodschap die we momenteel kunnen meegeven.

De Ecowijzer zet in op verantwoorde consumptie en productie (DOD 12) en klimaatactie (DOD 13) .  Deze website helpt je op weg met info en koopadressen om het duurzaam aankopen om te zetten in de praktijk.

DOD 12: Verantwoorde consumptie en productie
DOD 13: Klimaatactie
ecowijzer-pijl

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

De Millenniumdoelstellingen hebben de afgelopen vijftien jaar aangetoond dat sociale vooruitgang mogelijk is. Toch blijven nog steeds miljoenen mensen leven in extreme armoede, zonder toegang tot gezondheidszorg of sociale bescherming. Willen we de planeet leefbaar houden, en willen we dat de sociale en economische vooruitgang niet door ecologische rampen wordt tenietgedaan, dan moeten we ingrijpende maatregelen nemen om onze manier van leven op de grenzen van onze planeet af te stemmen.

Duurzame ontwikkelingscyclus

Om tot meer duurzame ontwikkeling te komen verwacht de VN meer samenwerking tussen gemeentebesturen en steden, maar ook tussen bedrijven, burgers en organisaties. Aan de oorspronkelijke drie P’s voor duurzame ontwikkeling: people, planet, prosperity (welvaart), werden partnerships en peace toegevoegd. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën, data en een competent en eerlijk bestuur zijn daarvoor belangrijk.

DOD 16 & 17: Vrede, veiligheid, sterke publieke diensten & partnerschap om doelstellingen te bereiken
ecowijzer-pijl

Een ondeelbaar kader

De DOD’s mogen niet gezien worden als een menukaart waaruit volgens smaak gekozen kan worden, maar zijn een geïntegreerd en ondeelbaar kader. Voor steden en gemeenten is daarin een cruciale rol weggelegd via DOD 11 duurzame steden en gemeenten. Zij hebben een signaalfunctie voor o.a. mondiale problemen (armoede, ongelijkheid, honger, gezondheid, schoon water …) en een voorbeeldfunctie voor o.a. goed bestuur, gender, duurzaam aankoopbeleid en participatie met de burger.

Zo ondertekenden Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel de burgemeesterconvenant (20% CO2 besparen tegen 2020) en zijn allemaal een FairTradeGemeente.

DOD 11: Duurzame steden en gemeenschappen
ecowijzer-pijl

Focus op internationale handel

De nodige aandacht moet uitgaan naar internationale handel. Sociale wantoestanden en ecologische kosten vinden hun oorsprong immers vaak in gebrekkige internationale handelsregels. Duurzame internationale handel (met eerlijk werk en economische groei) moet daarom een centrale rol krijgen in de implementatie van de DOD’s.  Duurzaam kopen, zoals uitgelegd wordt op deze website, draagt effectief bij aan duurzame internationale handel.

DOD 8: Eerlijk werk en economische groei
ecowijzer-pijl

Durven doen!

De DOD’s mogen niet gezien worden als een eindpunt. Ze zijn doelstellingen voor de middellange termijn – de horizon is 2030 – terwijl nog veel grotere inspanningen nodig zijn tegen 2050. Toch zou het behalen van de doelstellingen een hele stap voorwaarts betekenen.

De DOD’s zijn een minimumstandaard en België moet bij hun uitvoering meer ambitie aan de dag durven leggen. “Business as usual is no longer an option”, stelden de Europese ministers in december 2014 terecht.

ecowijzer-pijl

Verkooppunten

ecowijzer-pijl

De Ecowijzer is een samenwerking van de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel

Voor meer info kan je terecht bij onderstaande gemeentelijke diensten.